Zebra Swallowtail (Eurytides marcellus)


Zebra Swallowtail (Eurytides marcellus)

Photo © Brandon Alms