Spicebush Swallowtail (Papilio troilus)


Spicebush Swallowtail

Photo © arttoday