Giant Swallowtail (Papilio cresphontes)


Giant Swallowtail

Photo © arttoday