Bohemian Waxwing


Bohemian Waxwing

Photo by David Restivo, NPS