Black Swallowtail (Papilio polyxenes)


Black Swallowtail

Photo © arttoday