Lemmings   

                                

 
  
 
 
(Synaptomys borealis)
 
 
(Synaptomys cooperi)